Inserción laboral das persoas tituladas da UVigo en estudos de grao no curso 2018/2019

Presentación de resultados

A seguir son presentados os principais resultados obtidos da enquisa de inserción laboral realizada á poboación de persoas tituladas da UVigo en estudos de grao no curso académico 2018/2019.

Este apartado recolle os principais resultados sobre o xénero e lugar de residencia actual da poboación titulada en estudos oficiais de grao da UVigo no curso 2018/2019.

Xénero

Na mostra avaliada existe sobrerrepresentación feminina (65,7%) a respecto do seu peso na poboación (55,3%).

Lugar de residencia actual

A maioría de persoas tituladas (87,4%) reside actualmente en Galicia, contra outras Comunidades autónomas (9,0%) e o resto do mundo (3,6%).

Lugar de residencia en Galicia por provincias

Lugar de residencia en Galicia por concellos

Lugar de residencia noutras comunidades autónomas

Lugar de residencia noutras comunidades autónomas por provincias

Lugar de residencia no resto do mundo por países

Ramas de coñecemento

Destacan as persoas tituladas en estudos de grao da rama Xurídico-Social (45,7%) e Tecnolóxica (23,1%), seguidas por Artes e Humanidades (12,7%), Científica (12,4%) e, a máis distancia, en Ciencias da Saúde (6,1%).

Ramas de coñecemento segundo o xénero

Estudos de grao realizados segundo o xénero

Titulación adicional

O 8,0% dos graduados/as no curso 2018/2019 ten outra titulación universitaria acabada de grao ou de ciclos extinguidos para alén dos estudos de grao polo que foi inquirido, sen diferenzas estatisticamente significativas entre mulleres (8,0%) e homes (7,9%).

Titulación adicional segundo a rama de coñecemento

Titulación adicional segundo os estudos de grao realizados

Estudos de mestrado universitario

Case a metade de graduados/as (43,6%) ten un mestrado universitario. Por xénero, os homes realizaron máis mestrados (46,5%) que as mulleres (42,1%).

Estudos de mestrado universitario segundo a rama de coñecemento

Estudos de mestrado universitario segundo os estudos de grao realizados

Situación das persoas tituladas da UVigo en estudos de grao no curso 2018/2019 no momento de responder a enquisa: mercado de traballo, estudan e/ou preparan oposicións.

Situación do mercado de traballo

O 71,6% de persoas tituladas durante o curso 2018/2019 traballaba no momento da realización da enquisa, o 11,0% procuraba emprego e o restante 17,3% estaba na inactividade.

Situación do mercado de traballo segundo o lugar de residencia

Situación do mercado de traballo segundo a rama de coñecemento

Situación do mercado de traballo segundo os estudos de grao realizados

Cursa estudos universitarios

Tipo de estudos universitarios que cursa

Prepara oposicións

Este apartado aborda dúas cuestións sobre a procura de emprego: o tempo de procura de traballo das persoas desempregadas no momento de responder a enquisa e o tempo en atopar emprego logo de graduarse na UVigo no curso 2018/2019.

Tempo de procura de emprego

O tempo medio de procura de emprego é de 10,69 meses, sendo levemente superior nos homes que nas mulleres.

Tempo de procura de emprego segundo a rama de coñecemento

Tempo de procura de emprego segundo os estudos de grao realizados

Tempo en atopar emprego

O tempo medio (en meses) transcorrido desde a finalización dos estudos de grao no curso 2018/2019 até atopar emprego foi de 6,83 meses, sendo máis alto nas mulleres (7,26 meses) que nos homes (6,01 meses).

Tempo en atopar emprego segundo a rama de coñecemento

Tempo en atopar emprego segundo os estudos de grao realizados

Este apartado avalía as características do traballo actual das persoas graduadas no curso 2018/2019 e, especificamente, no tocante a variábeis como o lugar do traballo, modalidade de contratación e tipo de contrato e categoría profesional.

Lugar do traballo

A maioría (83,2%) traballa en Galicia, seguido por outra comunidade autónoma (12,0%) e no estranxeiro (4,8%). A emigración feminina (14,3%) é significativamente inferior á masculina (21,0%), quer no estranxeiro, quer noutra comunidade autónoma.

Lugar do traballo en Galicia por provincias

Lugar do traballo en Galicia por concellos

Lugar do traballo noutras comunidades autónomas

Lugar do traballo noutras comunidades autónomas por provincias

Lugar do traballo no resto do mundo por países

Lugar do traballo segundo a rama de coñecemento

Lugar do traballo segundo os estudos de grao realizados

Modalidade de contratación

A esmagadora maioría de graduados/as (95,4%) traballa por conta allea, sen diferenzas significativas por xénero.

Modalidade de contratación segundo o lugar do traballo

Modalidade de contratación segundo a rama de coñecemento

Modalidade de contratación segundo os estudos de grao realizados

Tipo de contrato

Entre as persoas graduadas que traballan por conta allea predomina a eventualidade laboral (53,5%) contra os contratos indefinidos (46,5%). Entre os contratos de duración definida predominan os contratos temporais (27,7%), por obra/servizo (14,1%), en prácticas (7,2%) e bolsas (4,4%).

Tipo de contrato segundo o lugar do traballo

Tipo de contrato segundo a rama de coñecemento

Tipo de contrato segundo os estudos de grao realizados

Categoría profesional

O 88,4% dos graduados/as que traballan están a desenvolver funcións de nivel universitario no seu traballo (94,1% de homes contra 85,2% de mulleres).

Categoría profesional segundo a rama de coñecemento

Categoría profesional segundo os estudos de grao realizados

Categoría profesional segundo os estudos de grao realizados por xénero

Relación entre o traballo actual e os estudos realizados

Para unha maioría de 74,1% as funcións desempeñadas no seu posto de traballo son específicas da titulación realizada na UVigo no curso 2018/2019. Polo contrario, para o 11,4% non existe calquera relación entre o emprego actual e os estudos realizados.

Adecuacion temática do traballo actual e os estudos realizados segundo a rama de coñecemento

Adecuación temática do traballo actual segundo os estudos de grao

Adecuación temática do traballo actual segundo os estudos de grao por xénero

Relación entre o traballo actual e o nivel académico adquirido na UVigo

A sobrecualificación das persoas graduadas no curso 2018/2019 é do 22,7%, sendo máis frecuente nas mulleres (25,9%) que nos homes (17,3%).

Relación entre o traballo actual e o nivel académico adquirido na UVigo segundo a rama de coñecemento

Relación entre o traballo actual e o nivel académico adquirido na UVigo segundo os estudos de grao

Nivel de satisfacción global cos estudos de grao realizados na UVigo no curso 2018/2019

Nunha escala de satisfacción de 1 a 5, en que 1 significa "nada ", 2 "pouco", 3 "algo", 4 "bastante" e 5 "moito”, o nivel de satisfacción medio é do 3,50, sendo maior nas mulleres (3,56) que nos homes (3,40).

Nivel de satisfacción global cos estudos de grao realizados na UVigo segundo a rama de coñecemento

Nivel de satisfacción global cos estudos de grao realizados segundo os estudos de grao

Recomendaría os estudos de grao realizados na UVigo

Os titulados/as inquiridos mostraron un nivel de satisfacción medio de 3,50 relativamente á recomendación dos estudos de grao realizados na UVigo, sendo levemente superior a referida polas mulleres (3,63) que os homes (3,27).

Recomendaría os estudos de grao realizados na UVigo segundo a rama de coñecemento

Recomendaría os estudos de grao realizados na UVigo segundo os estudos de grao

Inserción laboral das persoas tituladas da UVigo en estudos de mestrado no curso 2018/2019

Presentación de resultados

A seguir son presentados os principais resultados obtidos da enquisa de inserción laboral realizada á poboación de persoas tituladas da UVigo en estudos de mestrado no curso académico 2018/2019.

Este apartado recolle os principais resultados sobre o xénero e lugar de residencia actual da poboación titulada en estudos oficiais de mestrado da UVigo no curso 2018-2019.

Xénero

Na mostra avaliada existe paridade de xénero, cun 55,3% de mulleres contra 44,7% de homes.

Lugar de residencia actual

A maioría de persoas tituladas (83,8%) reside actualmente en Galicia, contra o estranxeiro (9,7%) e outras comunidades autónomas (6,5%).

Lugar de residencia en Galicia por provincias

Lugar de residencia en Galicia por concellos

Lugar de residencia noutras comunidades autónomas

Lugar de residencia noutras comunidades autónomas por provincias

Lugar de residencia no resto do mundo por países

Ramas de coñecemento

A maioría realizou estudos de mestrado da rama Xurídico-Social (61,8%), seguida pola Tecnolóxica (18,8%) e, a máis distancia, Artes e Humanidades (7,8%), Científica (7,4%) e Ciencias da Saúde (4,2%).

Rama de coñecemento segundo o xénero

Estudos de mestrado realizados segundo o xénero

Motivacións para realizar o mestrado

Motivacións para realizar o mestrado segundo a rama de coñecemento

Este apartado aborda a experiencia laboral previa á realización dos estudos de mestrado e a situación laboral no momento de comezar a realizar os estudos de mestrado na UVigo.

Experiencia laboral previa á realización do mestrado

Experiencia laboral previa ao mestrado segundo a rama de coñecemento

Experiencia laboral previa segundo os estudos de mestrado realizados

Actividade laboral no momento de iniciar os estudos de mestrado

Actividade laboral no momento de iniciar os estudos de mestrado segundo a rama de coñecemento

Actividade laboral no momento de iniciar o mestrado segundo os estudos de mestrado realizados

Situación das persoas tituladas da UVigo en estudos de mestrado no curso 2018/2019 no momento de responder a enquisa: mercado de traballo, estudan e/ou preparan oposicións.

Situación do mercado de traballo

O 82,5% das persoas tituladas durante o curso 2018/2019 traballaba no momento da realización da enquisa, o 8,1% procuraba emprego e o restante 9,4% estaba na inactividade.

Situación do mercado de traballo segundo o lugar de residencia

Situación do mercado de traballo segundo a rama de coñecemento

Situación do mercado de traballo segundo os estudos de mestrado

Cursa estudos universitarios

Tipo de estudos universitarios que cursa

Prepara oposicións

Este apartado aborda dúas cuestións sobre a procura de emprego: o tempo de procura de taballo das persoas desempregadas no momento de responder a enquisa e o tempo en atopar emprego desde a finalización do mestrado.

Tempo de procura de emprego

O tempo medio de procura de emprego é de 18,42 meses, sendo superior nos homes (10,90 meses) que nas mulleres (23,79 meses).

Tempo de procura de emprego segundo a rama de coñecemento

Tempo de procura de emprego segundo os estudos de mestrado

Tempo en atopar emprego

O tempo medio (en meses) transcorrido desde a finalización dos estudos de mestrado no curso 2018/2019 até encontrar emprego foi de 4,43 meses, sendo máis alto nas mulleres (5,31 meses) que nos homes (3,38 meses).

Tempo en atopar emprego segundo a rama de coñecemento

Tempo en atopar emprego segundo os estudos de mestrado

Este apartado avalía as características do traballo actual das persoas tituladas en estudos de mestrado no curso 2018/2019 e, especificamente, no tocante a variábeis como o lugar do traballo, modalidade de contratación, tipo de contrato e categoría profesional.

Lugar do traballo

A maioría (82,1%) traballa en Galicia, seguido polo estranxeiro (9,7%) e noutra comunidade autónoma (8,2%).

Lugar do traballo en Galicia por provincias

Lugar do traballo en Galicia por concellos

Lugar do traballo noutras comunidades autónomas

Lugar do traballo noutras comunidades autónomas por provincias

Lugar do traballo no resto do mundo por países

Lugar do traballo segundo a rama de coñecemento

Lugar do traballo segundo os estudos de mestrado

Modalidade de contratación

A maioría dos titulados/as (88,6%) traballa por conta allea contra o 11,4% que traballa por conta propia, sendo máis frecuente esta modalidade nas mulleres (14,1%) que nos homes (9,3%).

Modalidade de contratación segundo o lugar do traballo

Modalidade de contratación segundo a rama de coñecemento

Modalidade de contratación segundo os estudos de mestrado

Tipo de contrato

Entre as persoas tituladas que traballan por conta allea predominan os contratos de duración indefinida (54,4%) contra a eventualidade (45,6%).

Tipo de contrato segundo o lugar do traballo

Tipo de contrato segundo a rama de coñecemento

Tipo de contrato segundo os estudos de mestrado

Categoría profesional

O 91,3% das persoas tituladas que traballan desenvolven funcións de nível universitario no seu posto de traballo (93,9% de homes contra 89,2% de mulleres).

Categoría profesional segundo a rama de coñecemento

Categoría profesional segundo os estudos de mestrado

Categoría profesional segundo os estudos de mestrado por xénero

Relación entre o traballo actual e os estudos realizados

Para unha maioría de 56,3% as funcións desempeñadas no seu posto de traballo son específicas do título obtido na UVigo no curso 2018/2019. Polo contrario, para o 18,8% non existe calquera relación entre o emprego actual e os estudos realizados, afectando significativamente máis ás mulleres (24,8%) que aos homes (11,1%)

Relación entre o traballo actual e os estudos realizados segundo a rama de coñecemento

Adecuación temática do traballo actual segundo os estudos de mestrado

Adecuación temática do traballo actual segundo os estudos de mestrado realizados por xénero

Relación entre o traballo actual e o nível académico adquirido na UVigo

A sobrecualificación das persoas tituladas en estudos de mestrado no curso 2018/2019 é do 26,1%, sendo moito máis frecuente nas mulleres (32,8%) que nos homes (17,6%).

Relación entre o traballo actual e o nivel académico adquirido na UVigo segundo a rama de coñecemento

Relación entre o traballo actual e o nivel académico adquirido na UVigo segundo os estudos de mestrado

Neste apartado é abordado o nível de satisfacción dos titulados/as en mestrado da UVigo no curso 2018/2019 co seu itinerario académico a partir de dúas perspectivas: a satisfacción global cos estudos de mestrado escollidos e se recomendaría eses estudos realizados na UVigo.

Nivel de satisfacción global cos estudos de mestrado realizados na UVigo no curso 2018/2019

Nunha escala de 1 a 5, en que 1 significa "nada", 2 "pouco", 3 "algo", 4 "bastante" e 5 "moito" satisfeito/a, o nivel de satisfacción medio é de 3,58, sendo maior nos homes (3,67) que nas mulleres (3,51).

Nivel de satisfacción global cos estudos de mestrado segundo a rama de coñecemento

Nivel de satisfacción global cos estudos de mestrado segundo os estudos realizados

Recomendaría os estudos de mestrado realizados na UVigo

Nunha escala de satisfacción de 1 a 5, os titulados/as inquiridos mostraron un nível de satisfacción medio de 3,52 relativamente á recomendación dos estudos de mestrado realizados na UVigo, sendo levemente superior a referida polos homes (3,68) que as mulleres (3,39).

Recomendaría os estudos de mestrado realizados na UVigo segundo a rama de coñecemento

Recomendaría os estudos de mestrado realizados na UVigo segundo os estudos realizados