100 titulacións da Universidade de Vigo (1990-2015). Formación complementaria e especialización profesional das persoas tituladas

Nos seus trinta anos de historia, na UVigo foron impartidas un total de 101 titulacións entre ciclos (diplomaturas, enxeñarías técnicas, licenciaturas e enxeñarías superiores) e graos pertencentes aos ámbitos das Artes e Humanidades (17), Ciencias da Saúde (4), Científico (11), Tecnolóxico (28) e Xurídico-Social (40).

Este estudo, realizado coa colaboración do Consello Social e que complementa un traballo anterior Estudo sobre a situación profesional das persoas tituladas da UVigo (1990-2015), concéntrase en dúas temáticas:

 • As necesidades formativas complementarias de especialización profesional demandadas polas persoas tituladas na súa incorporación ao mercado de traballo.
 • As materias en que están especializadas as persoas tituladas polas súas experiencias profesionais e que poden ser susceptibles de transmisión á docencia universitaria.

 

Resultados

O estudo recolle, para cada unha das 100 titulacións impartidas pola UVigo entre 1990-2015, os resultados globais, por xéneros e por quinquenios das necesidades formativas complementarias e da especialización profesional transmisible.

En función das respostas obtidas polas 10.748 persoas tituladas que participaron neste estudo, estas pódense clasificar en tres categorías:

 • Competencias técnicas/duras (hard skills): Son habilidades cuantificables en función do currículo académico, pois son adquiridas nas aulas e específicas para cada área de coñecemento.
 • Competencias brandas (soft skills): Un conxunto de habilidades relacionadas coa intelixencia emocional das persoas tituladas e, en consecuencia, subxectivas e interpersoais, adquiridas a partir da experiencia persoal durante o exercicio profesional; entre as cales, a motivación, comunicación, resolución de problemas, creatividade, empatía, resiliencia, liderado, traballo en equipo…
 • Competencias multidisciplinarias: Habilidades comúns presentes en diferentes titulacións e ramas académicas. Foron consideradas: administración de empresas, emprendemento, formación e orientación laboral, idiomas, informática, matemáticas, novas tecnoloxías e prácticas en empresas.

 

Fichas das titulacións

O estudo tamén incorpora unha ficha de cada unha das 100 titulacións, con informacións sobre:

 • Vixencia: período comprendido entre a primeira e a última promoción (se proceder)
 • Campus universitario: Ourense, Pontevedra e Vigo
 • Distribución por xéneros
 • Formación de posgrao
 • Titulación universitaria adicional completada
 • Situación socio-laboral actual
 • Taxa de ocupación

No tocante ao emprego das persoas que traballan cada ficha mostra:

 • Lugar de traballo
 • Rama de actividade
 • Sector económico
 • Área funcional de traballo (departamento)
 • Categoría profesional
 • Tamaño da empresa

Alén diso, tamén inclúe a relación existente entre o posto de traballo actual e os estudos realizados, ben como a existente entre as exixencias deste e o nivel académico adquirido na UVigo.

Trátase dunha obra de consulta directa que axuda a:

 • Identificar as materias nas que a UVigo debería ofertar unha maior ou más ampla formación para satisfacer as necesidades de especialización profesional do antigo alumnado.
 • Coñecer as temáticas que dominan no seu ámbito profesional e que poderían trasladar, como colaboración docente, coa súa participación en cursos, conferencias e/ou seminarios.